Samhla Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu

Dhachaigh
  Home
Bòrd Stiùiridh
  Steering Group
Mu ar deidhinn
  About us
Foghlam
  Gaelic Education
Pròiseactan
  Projects

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Spòrs Ghlaschu

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Spòrs Ghlaschu

Samhla Spòrs Ghlaschu

Tha Spòrs Ghlaschu, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig agus bho Chomhairle Baile Ghlaschu, a’ solarachadh chothroman airson sgilean coidseadh spòrs a leasachadh. Am bliadhna, tha sinn ag amas air cùrsaichean trèanaidh ann raon de spòrsaichean a thoirt seachad sa Bheurla an toiseach agus an uair sin bidh cothroman na sgilean coidseidh ùra seo a chleachdadh agus a leasachadh sa Ghàidhlig. Tha sinn an dòchas gum bi ùidh aig na sgoilearan nas sine san àrd-sgoil (C4-C6), oileanaich, pàrantan agus daoine eile bhon choimhearsnachd Ghàidhlig ann an seo.

Ma tha ùidh agaibh a bhith an sàs ann an seo, lìonaibh agus tillibh am foirm seo (cruth PDF) no cuiribh fios gu sporsghlaschu@gmail.com.

 

Spòrs Ghlaschu logo

Spòrs Ghlaschu, with help from Bòrd na Gàidhlig and Glasgow City Council, are providing training opportunities to develop skills in sports coaching. This year, we aim to provide a range of sports training courses initially in English, but followed up with practical sessions where these new coaching skills can be applied and developed using Gaelic. We hope that this opportunity will interest older high school pupils (S4-S6), students, parents and others in the Gaelic community.

Fluency in Gaelic is not essential but what we are looking for is a willingness to learn to use Gaelic in a sporting environment.

If you're interested in getting involved please complete and return this form (PDF file) or contact sporsghlaschu@gmail.com

 

 

   Bòrd na Gàidhlig