Samhla Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu

Dhachaigh
  Home
Bòrd Stiùiridh
  Steering Group
Mu ar deidhinn
  About us
Foghlam
  Gaelic Education
Pròiseactan
  Projects

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Pròiseactan

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Projects
Seo na pròiseactan air a bheil sinn ag obair an-dràsta:

Bidh cuid de phròiseactan a’ tachairt aon turas agus cuid eile a’ leantainn mar iomchaidh. Chuir sinn taic ri Nam Mo Cuid Aodaich Ghlaschu.

The following list shows the projects currently being implemented:
Some projects will be one-off events and some will be ongoing as appropriate. We supported the Na Mo Chuid Aodaich Fashion Show when it took place in Glasgow.

   Bòrd na Gàidhlig