Samhla Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu

Dhachaigh
  Home
Bòrd Stiùiridh
  Steering Group
Mu ar deidhinn
  About us
Foghlam
  Gaelic Education
Pròiseactan
  Projects

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Inbhich gu Fileantais

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Inbhich gu Fileantais

Clasaichean ‘Inbhich gu Fileantais’

Cuin: Gach Diciadain (12–2f)

Càite:
An Lèanag, 22 Sràid Achadh a Mhansa, Partaig, Glaschu, G11 5QP

Prìs: £2 gach seisean

A bheil thu a’ feuchainn ri Gàidhlig ionnsachadh ach a’ faireachdainn nach eil thu a’ dèanamh adhartas sam bith? A bheil thu airson na sgilean cànain agad a thoirt gu ìre còmhraidh nàdarra agus comhfhurtail?

Ma tha, tha buidheann ùr air tòiseachadh ann an Glaschu a bhiodh air leth freagarrach dhut.

Bidh Inbhich gu Fileantais a’ coinneachadh gach feasgar Diciadain anns An Lèanag far am faigh thu an cothrom coinneachadh ri luchd-ionnsachaidh eile agus còmhradh air diofar chuspairean tro mheadhan na Gàidhlig – naidheachdan an latha, prògraman rèidio is telebhisean, abairtean, gnàthsan-cainnt – rud sam bith!

Bidh gach seisean air an stiùireadh le neach fileanta agus gheibh thu an cothrom èisteachd agus còmhradh ri luchd-fileanta bho dhiofar àiteachan ann an àrainneachd Ghàidhlig.

Siuthad ma tha, gabh an cothrom seo ceum nas fhaisge a ghabhail air a bhith a’ ruighinn ìre fileantais sa Ghàidhlig!

Tha Inbhich gu Fileantais air a ruith le Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu le maoineachadh bho Bhòrd na Gàidhlig.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fòn gu 0141 339 2022, neo thoir sùil air www.glaschu.org

Classes For Near Fluent Learners

When: Every Wednesday (12-2pm)

Where:
An Lèanag, 22 Mansfield Street, Partick, Glasgow, G11 5QP

Price: £2 per session

Are you trying to learn Gaelic, but feel that you are unable to make any headway? Do you want your conversation skills to be free-flowing and natural?

If so, there is a new group in Glasgow which is perfect for you!

Inbhich gu Fileantais meet every Wednesday in An Lèanag (Glasgow’s Gaelic Centre) where you will get the opportunity to meet other Gaelic learners to discuss a range of subjects through the medium of Gaelic – the day’s news, radio and TV programmes, phrases, sayings – anything!

Each session will be led by a fluent Gaelic speaker and you will also have the opportunity to chat with other fluent speakers from various parts of Scotland in a Gaelic-speaking environment.

Go on then, grab this opportunity to take one step closer to achieving fluency in Gaelic.

Inbhich gu Fileantais is run by Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu and is funded by Bòrd na Gàidhlig.

For more information, call 0141 339 2022 or visit: www.glaschu.org

   Bòrd na Gàidhlig