Samhla Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu

Dhachaigh
  Home
Bòrd Stiùiridh
  Steering Group
Mu ar deidhinn
  About us
Foghlam
  Gaelic Education
Pròiseactan
  Projects

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Foghlam
Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Gaelic education

Sgoil-àraich, Bun-sgoil agus Àrd-sgoil

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
Àrainn Taobh a’ Choille
147 Sràid Berkeley
Glaschu
G3 7HP

Fòn: 0141 276 8500
Ceannard na Sgoile: A' Bh-ph D. NicComb
Post-d: headteacher@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk
www.glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

Sradagan Ghlaschu (Buidheann òigridh aois 5-12)

Bidh Sradagan Ghlaschu a' coinneachadh 6:30 - 8f aig àm teirm aig a Sgoil Ghàidhlig, seòladh gu h-àrd. Tuilleadh fiosrachaidh an seo.

Sgoiltean-àraich

Sgoil-àraich Rowena
36 Knightscliffe Avenue
Glaschu
G13 2TE

Fòn: 0141 950 4467
Post-d: headteacher@rowena-nursery.glasgow.sch.uk
www.rowenanurseryschool.ik.org

Sgoil-àraich Lyoncross
Lyoncross Road
Glaschu
G53 5UR

Fòn: 0141 882 2172
Post-d: headteacher@lyoncross-nursery.glasgow.sch.uk
Tuilleadh fiosrachaidh an seo air làrach-lìn Chomairle Baile Ghlaschu

Seudan Beaga
23 Garry Street
Cathcart
Glaschu
G44 4AZ

0141 6333403
marianne@seudanbeaga.com
www.seudanbeaga.com

Clasaichean Oidhche

Fiosrachadh bho Ghlaschu Beò

Fòn: 0141 2761525

Foghlam Àrd Ìre

Oilthigh Ghlaschu
Roinn na Ceiltis agus Gàidhlig
3 Gàrraidhean na h-Oilthigh
Glaschu
G12 8QQ

Fòn: 0141 3304222
Post-d: celtic@arts.gla.ac.uk

Colaiste Stow
43 Shamrock Street
Glaschu
G4 9LD

Fòn: 0844 249 8585
Post-d: enquiries@stow.ac.uk
Fios mu chùrsaichean Gàidhlig Stow

Learngaelic.net - fiosrachadh nàisteanta mu chlasaichean Gàidhlig is mòran eile

Nursery, Primary and Secondary School

Glasgow Gaelic School
Woodside Campus
147 Berkeley Street
Glasgow
G3 7HP

Phone: 0141 276 8500
Headteacher: Mrs D. McComb
Email: headteacher@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk
www.glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

Sradagan Ghlaschu (5-12 year old Gaelic medium youth group)

Sradagan Ghlaschu meet between 6:30 & 8pm in Glasgow Gaelic School, address above, during term time. Further details here.

Nursery Schools

Rowena Nursery School
36 Knightscliffe Avenue
Glasgow
G13 2TE

Phone: 0141 950 4467
Email: headteacher@rowena-nursery.glasgow.sch.uk
www.rowenanurseryschool.ik.org

Lyoncross Nursery
Lyoncross Road
Glasgow
G53 5UR

Phone: 0141 882 2172
Email: headteacher@lyoncross-nursery.glasgow.sch.uk
Further details here on Glasgow City Council's website

Seudan Beaga
23 Garry Street
Cathcart
Glasgow
G44 4AZ

0141 6333403
marianne@seudanbeaga.com
www.seudanbeaga.com

Evening Classes

Information from Glasgow Life

Phone: 0141 2761525

Further Education

Glasgow University
Department of Celtic and Gaelic
3 University Gardens
Glasgow
G12 8QQ

Phone: 0141 3304222
Email: celtic@arts.gla.ac.uk

Stow College
43 Shamrock Street
Glasgow
G4 9LD

Phone: 0844 249 8585
Email: enquiries@stow.ac.uk
Information about Stow's Gaelic courses

Learngaelic.net - national database of Gaelic classes and much more

   Bòrd na Gàidhlig