Samhla Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu

Dhachaigh
  Home
Bòrd Stiùiridh
  Steering Group
Mu ar deidhinn
  About us
Foghlam
  Gaelic Education
Pròiseactan
  Projects

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Farpais Cheist Taigh-seinnse

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Gaelic Pub Quiz

Sgioba a bhuannaich

Abair gun robh deagh chraic againn aig ar ciad farpais-cheist ann an 2013; bha ar farpais dà-chànanach againn le ceistean ann an Gàidhlig agus Gàidhlig na h-Èireann ann an co-bhanntachd le Conradh na Gaeilge. Tha ar farpaisean math le ceistean air tòrr chuspairean, feadhainn aca doirbh is feadhainn a tha furasta agus tha duaisean ann. Bidh an ath cho fharpais Oidhche Mhàirt 11mh Gearran 2014 aig 7:30f ann an Taigh-òsta na Pàirce, fiosrachadh gu h-ìosal. Chì sinn ann sibh!

Tha e a cosg £2 gach neach a bhith an sàs. Tha cothrom seinn no cluich ceòl às dèidh na farpaise.

Tha sinn ag amas air farpais cheist a chumail an dàrna Dimàirt gach mìos; sa Mhàirt ’s e sin an 11mh.

Taigh-òsta na Pàirce
1194-1202 Sràid Earra-Ghàidheal
Glaschu
G3 8TE

Postair (cruth PDF)

A winning quiz team

There was plenty of good craic at our first quiz in 2013; we arranged a bi-lingual quiz in Irish and Scottish Gaelic in collaboration with Conradh na Gaeilge. Our quizzes are good fun with questions on many topics; some that are difficult and some that are easy and there are prizes to be won! The next quiz takes place in The Park Bar, details below, on Tuesday evening February 11th 2014 at 7:30pm. We look forward to seeing you there!

There is a £2 entry fee per participant and an opportunity to sing or perform music after the quiz.

We plan to hold a quiz on the second Tuesday each month; in March that will be the 11th.

The Park Bar
1194-1202 Argyle Street
Glasgow
G3 8TE

Poster (PDF format)

   Bòrd na Gàidhlig