Samhla Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu

Dhachaigh
  Home
Bòrd Stiùiridh
  Steering Group
Mu ar deidhinn
  About us
Foghlam
  Gaelic Education
Pròiseactan
  Projects

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Farpais Cheist Taigh-seinnse

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Gaelic Pub Quiz

Sgioba a bhuannaich

Feuch gun tig sibh nar measg aig ar farpais-cheist far am faighear deagh chraic agus dùbhlan spòrsail. Tha ar farpaisean math le ceistean air tòrr chuspairean, feadhainn aca doirbh is feadhainn a tha furasta agus tha duaisean ann. Bidh an ath cho fharpais Oidhche Mhàirt 8mh Iuchar 2014 aig 7:30f ann an Taigh-òsta na Pàirce, fiosrachadh gu h-ìosal. Chì sinn ann sibh!

Tha e a cosg £2 gach neach a bhith an sàs. Tha cothrom seinn no cluich ceòl às dèidh na farpaise.

Tha sinn ag amas air farpais cheist a chumail an dàrna Dimàirt gach mìos; 's e sin an 12na san Lùnastal.

Taigh-òsta na Pàirce
1194-1202 Sràid Earra-Ghàidheal
Glaschu
G3 8TE

Postair (cruth PDF)

A winning quiz team

Make sure you join us at our Gaelic pub quiz where you'll find good craic and an enjoyable challenge. Our quizzes are good fun with questions on many topics; some that are difficult and some that are easy and there are prizes to be won! The next quiz takes place in The Park Bar, details below, on Tuesday evening July 8th 2014 at 7:30pm. We look forward to seeing you there!

There is a £2 entry fee per participant and an opportunity to sing or perform music after the quiz.

Our quizzes are scheduled for the second Tuesday each month; the August quiz will be held on the 12th.

The Park Bar
1194-1202 Argyle Street
Glasgow
G3 8TE

Poster (PDF format)

   Bòrd na Gàidhlig