Samhla Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu

Dhachaigh
  Home
Bòrd Stiùiridh
  Steering Group
Mu ar deidhinn
  About us
Foghlam
  Gaelic Education
Pròiseactan
  Projects

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Bòrd Stiùiridh
Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Steering Group

 • Seán Ó Gallchóir Colaiste Stow (Cathraiche an Gnìomh)
 • Coinneach Combe Comunn na Gàidhlig (Ionmhasair an Gnìomh)
 • Shona Masson Oilthigh Ghlaschu
 • Linda NicLeòid An Lòchran
 • Tom Mitchell An Comunn Gàidhealach
 • Jean Christine Rodger Luchd-ionnsachaidh
 • Mìchael Bauer Companaidh Beag
 • Margaret Allan SQA
 • BEÀRN Òigridh
 • Rona Dhòmhnallach Glaschubheò
 • Donalda NicComb Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu
 • Rick Rennie Luchd-ionnsachaidh
 • Jim Whannel Comhairle Baile Ghlaschu
 • Dòmhnall Mac a’ Phì Comhairle Baile Ghlaschu
 • Rosemary Ward Comhairle nan Leabhraichean
 • Catrìona NicLeòid Bòrd na Gàidhlig
 • Eddy Cabhin Coimhearsnachd

 • Seán Ó Gallchóir Stow College (Acting Chair)
 • Coinneach Combe Comunn na Gàidhlig (Acting Treasurer)
 • Shona Masson Glasgow University
 • Linda MacLeod An Lòchran
 • Tom Mitchell An Comunn Gàidhealach
 • Jean Christine Rodger Gaelic Learners
 • Michael Bauer Small Company
 • Margaret Allan SQA
 • VACANCY Youth
 • Rona MacDonald Glasgowlife
 • Donalda McComb Glasgow Gaelic School
 • Rick Rennie Gaelic Learners
 • Jim Whannel Glasgow City Council
 • Donald MacPhee Glasgow City Council
 • Rosemary Ward Gaelic Books Council
 • Catrìona MacLeod Bòrd na Gàidhlig
 • Eddy Cavin Community

   Bòrd na Gàidhlig