Samhla Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu

Dhachaigh
  Home
Bòrd Stiùiridh
  Steering Group
Mu ar deidhinn
  About us
Foghlam
  Gaelic Education
Pròiseactan
  Projects

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Baile Mòr na Gàidhlig
Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu -
Baile Mòr na Gàidhlig

’S e com-pàirteachas leasachaidh a th’ ann an Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu. Tha e a’ toirt cumhachd don choimhearsnachd airson leasachadh na Gàidhlig le taic ’s stiùireadh bho Chomunn na Gàidhlig.

Mura h-eil sibh air a bhith ann mar-thà feuch gun tig sibh gu ar farpais-cheist aig Taigh-òsta na Pàirce

Fiosrachadh an seo mu bhuidheann Spòrs Ghlaschu

www.facebook.com/iomairtghaidhligghlaschu
twitter@IGGlaschu

Steigear càr Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu
Tha sinn a-nis air steigearan càr a dhèanamh gus an Iomairt a shanasachd. Ma bhios sibh ag iarraidh fear brùth an seo agus cuiribh fios thugainn aig an seòladh aig bonn na duilleige

Inbhich gu Fileantais

Tha an Iomairt ag obair gu dlùth ri buidhnean leasachaidh Gàidhlig, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu agus Comhairle Baile Ghlaschu agus a' coimhearsnachd gus foghlam Gàidhlig a leudachadh sa bhaile.

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu (Glasgow Gaelic Initiative) is a community partnership with membership from those interested in Gaelic. It gives the community the power to make decisions about Gaelic activity and support is provided by Comunn na Gàidhlig.

If you're not already a regular make sure you come and join us at our Gaelic quiz in The Park Bar

Information here about Spòrs Ghlaschu organisation

www.facebook.com/iomairtghaidhligghlaschu
twitter@IGGlaschu

Iomairt Ghàidhlig Ghlaschu car sticker
We have had car stickers produced to advertise the Iomairt. If you would like one click here and let us know via the address at the bottom of the page

Inbhich gu Fileantais

The Iomairt works closely with Gaelic development bodies, Glasgow Gaelic School, Glasgow City Council and the community to grow Gaelic education in the city.

   Bòrd na Gàidhlig